Thứ Sáu, 26/2/2021

Tìm kiếm điều tra sâu bệnh tỉnh

Điều tra sâu bệnh huyện

Tiêu đề Huyện Năm Tháng Tuần Từ ngày Đến ngày
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Yên Lập 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu, bệnh kỳ 08 Hạ Hòa 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phù Ninh 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 8 Việt Trì 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 8 Thanh Thủy 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tam Nông 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 08 Thanh Sơn 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Phú Thọ 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 08 Tân Sơn 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 Thanh Ba 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 08 Lâm Thao 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết điều tra tình hình sâu bệnh kỳ 8 Đoan Hùng 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
kết quả điều tra sâu bệnh kì 08 Cẩm Khê 2021 2 8 22/02/2021 28/02/2021
Kết quả Điều tra sâu bệnh kỳ 7 Thanh Sơn 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 7 - Trạm Việt Trì Việt Trì 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tân Sơn 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu, bệnh kỳ 07 Hạ Hòa 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh tuần 07 Lâm Thao 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Tam Nông 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021
Kết quả điều tra sâu bệnh kỳ 07 Yên Lập 2021 2 7 15/02/2021 21/02/2021