Thứ Tư, 24/4/2019

Trồng trọt

Thời vụ và nhóm giống lúa theo vùng sinh thái

Xuân sớm: Gieo mạ 15- 25/11; cấy: 15 - 25/ 1 với các giống lúa: DT10, DT13, X21, Xi23, VN10, NX30, 17494, MT163, M6…

Bảo vệ thực vật

Thông báo tình hình dịch hại 07 ngày trên lúa Kỳ 24/4/2019 và biện pháp phòng trừ

Hiện nay, trà lúa xuân trung đang trong giai đoạn chín sáp - chín, trà lúa xuân muộn đang trỗ bông - chín sữa. Cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt, chỉ còn một thời gian ngắn nữa là bước vào thu hoạch lúa xuân sớm. Qua điều tra dịch hại tuần 17, Chi cục Trồng trọt và BVTV thông báo kết quả tình hình dịch hại, dự báo 7 ngày tới và đề xuất các biện pháp phòng trừ như sau

Thanh tra chuyên ngành

Thông báo mở lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón năm 2019

Chi cục Trồng trọt và BVTV đề nghị các tổ chức, cá nhân buôn bán phân bón đăng ký tham gia lớp bồi dưỡng chuyên môn về phân bón tại các trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật trên địa bàn huyện, thành phố, thị xã. Thời gian đăng ký trong tháng 3 năm 2019

Khoa học kỹ thuật

Cần đề phòng bệnh đạo ôn cổ bông hại lúa xuân 2019

Bệnh đạo ôn đã phát sinh khá nhanh trên lá lúa và gây hại tại các huyện Thanh Thủy, Yên Lập, Đoan Hùng, Hạ Hòa, Thanh Ba, Lâm Thao, Cẩm Khê, TP. Việt Trì,.... chủ yếu trên các trà lúa xuân sớm, xuân trung

Hoạt động đoàn thể

Tuổi trẻ Thanh Sơn tích cực đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Thanh Sơn thường xuyên phối hợp với Phòng kinh tế, Trạm khuyến nông, Trạm Bảo vệ thực vật... mở 160 lớp tập huấn kỹ thuật

Tin trong ngành

Lâm Thao chủ động phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa xuân 2019

Hiện tại, nguồn bệnh đạo ôn đã xuất hiện và gây hại trên một số giống lúa nhiễm như: Nếp, JO2, TBR 225…, tại một số xã như Vĩnh Lại, Bản Nguyên, Sơn Vy, Hợp Hải…. Tỷ lệ lá hại trung bình 0,2 - 1,5%, cao 2 – 3,7%. Riêng tại khu 15, 16 của xã Vĩnh Lại, đã phát hiện bệnh gây hại với tỷ lệ cục bộ 10 -12%, có nhiều vết bệnh mới

CẢNH BÁO SÂU BỆNH

Đơn vị Tổng nhiễm(ha) Nhiễm nặng(ha) Phòng trừ(ha)
Toàn tỉnh 68,485 10,288
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa 27,822
Lâm Thao 10,288 10,288
Phù Ninh
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy
Việt Trì 30,375
Yên Lập

Quản lý phân bón

Vai trò một số loại dinh dưỡng chính

Đạm giúp cây sinh trưởng phát triển tốt, thiếu đạm cây phát triển thân lá kém, lá chuyển màu xanh vàng, cây thấp, bông ngắn, lép nhiều

Đối tượng KDTV

Danh mục đối tượng Kiểm dịch thực vật của Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Căn cứ Luật Bảo vệ và Kiểm dịch thực vật số 41/2013/QH13; Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Theo đề nghị...