Thứ Hai, 18/6/2018
Đơn vị Cây trồng(ha) Mật độ(con/m2) tỷ lệ(%) Diện tích nhiễm(ha) Diện tích phòng trừ(ha)
Trung bình Cao Tổng số Nhẹ Trung bình Nặng Tổng số Lần 1 Lần 2
Toàn tỉnh 194 0,005 0,5 0
Cẩm Khê
Đoan Hùng
Hạ Hòa
Lâm Thao
Phù Ninh 7,1 0,065 0,5
Phú Thọ
Tam Nông
Tân Sơn
Thanh Ba
Thanh Sơn
Thanh Thủy 102
Việt Trì
Yên Lập