Thứ Sáu, 30/10/2020
Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (đối với cơ sở trồng trọt)
Gửi bài In bài

         a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức (cơ sở) chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định;

- Tổ chức (cơ sở) nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

 - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ, hợp lệ thì yêu cầu tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ và hợp lệ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển hồ sơ cho Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ trong 0,5 ngày làm việc.

- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ thẩm định hồ sơ: Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Phòng chuyên môn Chi cục lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức; trong thời gian 03 ngày kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra); với những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho cơ sở

- Trả kết quả: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Xác nhận trên phần mềm về kết quả đã có; Trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trong thời hạn 0,5 ngày làm việc.

+ Tổ chức mang giấy hẹn trả kết quả đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ để nhận kết quả.

b. Cách thức thực hiện:

- Tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.

- Địa chỉ: Đường Trần Phú - P. Tân Dân - TP. Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ.

- Số điện thoại: 02102.222.555   

- Địa chỉ email: vpub@phutho.gov.vn

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01a quy định tại Phụ lục 4);

+ Bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mu số 01b quy định tại Phụ lục 4);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hp tác xã (có dấu xác nhận của tổ chức);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 10 ngày làm việc.

đ. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức.

e. Cơ quan thực hiện TTHC: Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Thọ.

g. Kết quả thực hiện TTHC: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.        

h. Phí, lệ phí: Phí thẩm định xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản: 30.000 đồng/lần/người.

i. Tên mẫu đơn, tờ khai:

- Đơn đ nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01a - Phụ lục 4 tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT - BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT- Bộ Công thương);

- Bản danh sách các đối tượng đ nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo Mẫu số 01b - Phụ lục 4 tại Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT - Bộ Công thương).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC: Không.

l. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ trưởng: Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Công thương hướng dẫn việc phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.

- Thông tư số 38/2018/TT-BNNPTNT ngày 25/12/2018 của Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và PTNT Quy định việc thẩm định, chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm  nông lâm thủy sản đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

  - Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Thông tư 44/2018/TT-BTC ngày 07/5/2018 Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 285/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý phí, lệ phí trong công tác thú y; Thông tư số 286/2016/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp.

- Quyết định số 1127/QĐ-UBND ngày 28/5/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về phân công, phân cấp trong hoạt động kiểm tra, giám sát, thanh tra chuyên ngành về chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

 


Mẫu số 01a – Phụ lục 4

(Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Công thương)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: …………………………………………………………

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp.................................................................

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số........................, cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp........................... 

Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................

Số Fax.................................E-mail.............................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do  Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành, chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/Tôi theo nội dung của tài liệu của Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản ban hành.

 

 

Địa danh, ngày.............tháng .............năm.............

Đại diện Tổ chức/cá nhân

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu số 01b- Phụ lục 4

(Thông tư liên tịch số 13 /2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của liên Bộ trưởng: Bộ Y tế - Bộ Nông nghiệp và PTNT – Bộ Công thương)

 

Danh sách đối tượng tham gia xác nhận kiến thức

 

TT

Họ và Tên

Nam

Nữ

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Địa danh, ngày.............tháng .............năm.............

Đại diện tổ chức xác nhận

(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn