Chủ Nhật, 23/2/2020
Phương pháp điều tra phát hiện nhóm chích hút khác hại lúa
Gửi bài In bài

5.7.2.1. Số mẫu điều tra của 1 điểm

Điều tra 5 dảnh của 5 khóm lúa ngẫu nhiên/điểm

5.7.2.2. Cách điều tra

- Ngoài đồng:

* Đối với bọ trĩ, bọ phấn, rệp: Đếm trực tiếp số lượng các pha phát dục có trong điểm điều tra; ghi nhận các pha phát dục phổ biến.

Đếm tổng số dảnh lúa (mạ) có trong điểm điều tra

Đếm tổng số dảnh lúa (mạ) có bọ trĩ, bọ phấn, rệp

* Đối với nhện gié: Đếm tổng số dảnh lúa có trong điểm điều tra. Đếm tổng số dảnh lúa có nhện

5.7.3.3. Các chỉ tiêu theo dõi

- Mật độ sâu: con/m2

- Tỷ lệ các pha phát dục của sâu: %

- Mật độ các loại thiên địch bắt mồi: con/m2

- Tỷ lệ dảnh hại: %

- Diện tích bị nhiễm sâu: ha

5.7.3.4. Công thức tính:

- Mật độ sâu, thiên địch bắt mồi (con/m2) = Tổng số sâu (thiên địch) điều tra/Tổng số m2 điều tra

- Tỷ lệ phát dục (%) = [Tổng số cá thể sống ở từng tuổi/ Tổng số cá thể điều tra] x 100

- Tỷ lệ dảnh hại (%) = [Tổng số dảnh hại/ Tổng số dảnh điều tra] x 100

5.7.4.5. Các căn cứ để tính diện tích nhiễm:

- Số yếu tố điều tra chính (giống, thời vụ, giai đoạn sinh trưởng, chân đất)

- Diện tích gieo cấy của từng yếu tố liên quan

- Số liệu điều tra của từng yếu tố liên quan

- Quy định mật độ sâu để thống kê diện tích nhiễm

+ Diện tích nhiễm nhẹ là diện tích có mật độ (tỷ lệ hại)

2500 - 5000 con/m2 hoặc 15-30% số dảnh bị nhiễm

+ Diện tích nhiễm trung bình là diện tích có mật độ (tỷ lệ hại)

> 5000 - 10.000 con/m2 hoặc > 30-60% số dảnh bị nhiễm

+ Diện tích nhiễm nặng là diện tích có mật độ (tỷ lệ hại)

> 10.000 con/m2 hoặc > 60% số dảnh bị nhiễm

+ Diện tích mất trắng: là tổng số diện tích cộng dồn do sâu làm giảm trên 70% năng suất (dùng để thống kê cuối các đợt dịch hoặc cuối mỗi vụ sản xuất)

THĂM DÒ Ý KIẾN

Theo bạn : Bố trí giao diện website đã hợp lý chưa?

Kết quả bầu chọn